Pozemek

Aktualizace 12.2.2019 – Zastupitelstvo obce Březí 7 hlasy z 11 přítomných zastupitelů zamítlo prodej pozemku okolo bunkru, dotazy před hlasováním nebyly. Děkuji všem zastupitelům bez rozdílu za procesně férový postup. 

Tato záložka stránka již nebude dále aktualizována.

Pro samotné „oživení“ bunkru (řopíku) bych rád bych upravil i jeho bezprostřední okolí – po dlouhou dobu evidentně neudržované z hlediska náletových křovin, tak i různých odpadů. V mém případě hodlám vzhled bunkru zachovat, žádné nástavby k němu neplánuji. Mně samotnému nedává samotný bunkr bez upraveného okolí žádný smysl. Obci odpadky v okolí nevadily, ale mně ano.

Protože to mám k bunkru „trochu dál“ (aktuálně Karlovarák pracovně v Praze, co strávil asi 9 let v Plzni), plánoval jsem nedaleko něj, kdyby se povedlo získat nějaký pozemek, postavit to nejdůležitější zázemí – nenápadné WC (ev. chem. toaleta), výhledově třeba malou boudu z hobbymarketu na uskladnění základního nářadí. Mojí dílnou tak vždy bylo „nacpané auto k prasknutí“, občas stan a příroda po všech stránkách, případně nejbližší restaurace… Na můj pozemek navíc není oficiálně přístup z veřejné komunikace. Když jsem začátkem roku 2018 před podáním cenové nabídku Ministerstvu obrany telefonicky volal na obec Březí abych se ujistil, jestli ta skládka rostlinného odpadu podle satelitních map je opravdu jen rostlinného původu a jestli jim lidé s bunkry nevadí, získal jsem dojem, že nevadí. Bunkr s pozemkem byl na prodej asi 3 roky, ale koupil jsem jej od Ministerstva obrany až já, několik předchozích zájemců v různém stavu procesu koupi z různých důvodů vzdalo – to jsem tehdy nevěděl (jeden ze zájemců se mi ozval díky těmto stránkám a osvětlil důvody, proč nákup bunkru ve Březí nedokončil).

Řopík samotný sice stojí na vlastním pozemku (st.p.č. 1241 v k.ú. Březí u Mikulova), ale ten prakticky pouze kopíruje samotnou stavbu a svažující se zemní zához čelní stěny. Rád bych i bezprostřední okolí zkultivoval a získal i pár metrů pozemku okolo, nově jsem si nechal vypracovat i geometrický plán – červeně vyplněná část je ta, o kterou bych měl zájem, ale nebráním se úpravám.

Letecké video od návštěvníka – pilota závodních dronů

Nalevo od červené oblasti jsou bývalé silážní jámy – aktuálně skládka rostlinného odpadu z obce. Na pravé straně se nachází účelová komunikace – napravo od ní je ve vzdálenosti několika metrů místo na vyvážení hnoje – ten je pak odvážen na pole.

Zamýšlená plocha k odkupu od obce (červeně) – geom. plán č. 1431-242/2018

Ke stažení

Geometrický plán – situace

Geometrický plán

Stav na začátku roku 2018

V době koupě řopíku je v celé oblasti hustá a těžko prostupná kopcovitá „zelená džungle“, ve které je navíc schováno množství odpadků – od klasického domovního odpadu přes části zemědělské techniky (pneumatiky, tlakové hadice, rozvody, …) po pyramidy betonových armovaných bloků a množství rozbitého skla. Drtivá většina odpadu se logicky nachází na okolním pozemku v majetku obce, přičemž některé předměty se tam nacházejí pravděpodobně i několik desítek let, přitom je to jen pár metrů od místní účelové komunikace. Byť je od ní řopík jen pár metrů, velkou část roku není vůbec z cesty vidět – tak husté jsou náletové dřeviny a zarostlé hromady odpadků a v době vegetace je problém se k řopíku vůbec dostat.

Stav k červenci 2018

Velká část odpadů je i z bezprostředního okolí na obecním pozemku mnou roztříděna a odvezena, celkem cca 8 stavebních pytlů, náletové dřeviny v bezprostředním okolí vykáceny, staré masivní akátové pařezy za pomoci najmutého bagru vytrhány (část pak spálena) a plocha provizorně vyrovnána, menší zatravněné plochy několikrát posekány. Obec se na tomto nijak nepodílela, byla o úklidových pracech informována a neměla proti nim námitek. Další úklidové práce na obecním pozemku jsem zastavil, jen najmutí bagru (kontakt jsem získal na obci) vyšlo na několik tisícikorun.

V současné době tak v bezprostředním okolí zůstává jen velký odpad v podobě armovaných betonových dílců, několika pneumatik, atd. Po mém úklidu již nový odpad nepřibývá.

Je nutné ocenit, že starosta obce v červenci navrhl z obecního pozemku odvezení odhalených betonových bloků a dalšího rozměrného odpadu za využití obecního traktoru. Bohužel k tomu ale dosud (prosinec 2018) nedošlo.

Stav k srpnu 2018 – vyšel článek v novinách, den po něm zbytečné hlasování

Další práce jsem zastavil, nechci jako Karlovarák dále ve svém volném čase a za své peníze uklízet obecní pozemek s vědomím, že obec mou aktivitu nevítá. Rada obce zamítla mou žádost o možnost odkoupení plochy pár metrů na každou stranu okolo pozemku, na zastupitelstvo se do té doby moje žádost nikdy nedostala. V srpnu vyšel v Břeclavském deníku krátký článek o situaci okolo Satelitního řopíku.

Následující den po vyjití článku zastupitelé mimořádně zařadili do svého programu bod s mojí žádostí, podpořilo jej celkem nula zastupitelů z přítomných 10. Bylo to poprvé (a naposledy) v roce 2018, co zastupitelstvo hlasovalo o mojí žádosti.

Samotné hlasování v daný den bylo přitom svým způsobem zbytečné, protože obec bez zveřejnění záměru na úřední desce nemůže podle § 39 zákona o obcích takto pozemky prodávat, kdyby jej ovšem chtěla prodat. O termínu hlasování jsem nevěděl, takže jsem ani neměl možnost být osobně přítomen na případné dotazy. Dostal jsem ale alespoň jasný vzkaz od zastupitelů obce.

Během léta jsem se dozvěděl na obci, proč není zájem část obecního pozemku okolo bunkru prodat:

  1. můj současný pozemek pod bunkrem mi musí stačit

  2. pro obec je moje aktivita ohledně bunkru (technická zajímavost) nezajímavá

  3. obci je jedno, že pro cyklisty a další kolemjdoucí je to zajímavé

  4. co kdyby obec v budoucnu tu část pozemku okolo bunkru někdy k něčemu potřebovala

  5. na obci jsem dostal ještě osobní radu, ať si najdu přítelkyni (děkuji za zájem o můj osobní život) a popřáli mi hodně štěstí někde jinde (od té doby na tom pracuji)

Co dál

Po komunálních volbách v říjnu 2018 podám další žádost o možnost odkoupení části pozemku okolo bunkru.

Když bude i další žádost zamítnuta

Pokud i tato žádost bude zamítnuta, okolní pozemek obce nechám bez údržby (tedy opět zarůst náletovými dřevinami) a práce na obnově okolí bunkru nebudu realizovat, ani na samotném bunkru.

Problémem tak zůstane vlhkost bunkru, kterou jsem chtěl odvést drenáží na spodní hranici požadovaného pozemku (existující vpusť na dešťovou vodu v majetku ZD Březí). Připojení samotné mám od ZD Březí předběžně povoleno.

Dalším problémem bude nevzhledné umístění elektrické pojistkové skříně (EON) v těsné blízkosti stavby bunkru (platí pravidla pro umisťování zařízení z veřejně dostupné komunikace) a vzhled bunkru tak bude „ohyzděn“. EON písemně potvrdil přivedení elektrické energie k bunkru, do jara 2020.

Srpen až prosinec 2018

Obec Březí opětovně zamítla všechny mé dosavadní žádosti o pozemek a když se situace nevyjasnila ani v prosinci, zareagoval jsem na nabídku města Znojma na možnost podání cenové nabídky na odkup městského pozemku s bunkrem.

Díky kolemjdoucím jsem se dozvěděl, že nedaleko mého bunkru ve Březí je jiný bunkr, který sice není tak blízko jako ten můj, ale má „větší anténu“ než ten můj. Nakonec se zjistilo, že bunkr má obří stožár se solárním panelem a je nově upraven na komerční ubytování pro cestovatele hledající netradiční ubytování. Další informací pro mě bylo, že je zde další nedaleký bunkr, tentokrát přímo v obci, který prochází stavební přestavbou a má přivedeny inženýrské sítě. Oba bunkry byly zakoupeny dříve než ten můj a jako „náplava“ jsem o nich do té doby nevěděl.

Pro můj bunkr jsem žádné přestavby neplánoval a od začátku jsem jej plánoval jako nekomerční, což je viditelné i ze způsobu provedení oprav a dále za použití původních částí (vchodová mříž, pancéřové dveře), nemluvě o množství času, který jsem strávil při pátrání ve Vojenském ústředním archivu. Kdyby v tom byl podnikatelský záměr (proti kterému u ostatních bunkrů osobně nic nemám), určitě bych postupoval úplně jinak s jediným cílem – abych mohl co nejrychleji ubytovávat.

Po komunálních volbách i nová rada obce Březí zamítá 20.11.2019 moji žádost, do konce roku 2018 sice proběhlo jednání zastupitelstva, ale nakonec moje žádost nebyla projednávána, bude až v roce 2019 a vyhlídky nejsou optimistické.

Okolní obce a města aktivitu s řopíky vítají

Poděkovat bych chtěl i dalším obcím a městům za jejich informace a nabídky na možnost odkupu pozemku s bunkrem a jejich podporu – Novosedly, Hrušovany nad Jevišovkou, Dyjákovice, Lanžhot a další.

Leden 2019

Rada města Znojma doporučila svým zastupitelům schválit mojí nabídku a prodat mi pozemek s bunkrem. Za necelých 5 měsíců jsem tak ve Znojmě získal schválení všech mých žádostí (záměr, ocenění, doporučení) a v únoru zastupitelé města Znojma definitivně rozhodnou, jestli mi pozemek s bunkrem prodají.

Naproti tomu v obci Březí, ani po 10 měsících od první žádosti, nemám jediné schválení.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.