Pozemek

Pro samotné „oživení“ bunkru (řopíku) bych rád bych upravil i jeho bezprostřední okolí – po dlouhou dobu evidentně neudržované z hlediska náletových křovin, tak i různých odpadů. V mém případě hodlám vzhled bunkru zachovat, žádné nástavby k němu neplánuji.

Řopík samotný sice stojí na vlastním pozemku (st.p.č. 1241 v k.ú. Březí u Mikulova), ale ten prakticky pouze kopíruje samotnou stavbu a svažující se zemní zához čelní stěny. Rád bych i bezprostřední okolí zkultivoval a získal i pár metrů pozemku okolo, nově jsem si nechal vypracovat i geometrický plán – červeně vyplněná část je ta, o kterou bych měl zájem, ale nebráním se úpravám.

Letecké video od návštěvníka – pilota závodních dronů

Nalevo od červené oblasti jsou bývalé silážní jámy – aktuálně skládka rostlinného odpadu z obce. Na pravé straně se nachází účelová komunikace – napravo od ní je ve vzdálenosti několika metrů místo na vyvážení hnoje – ten je pak odvážen na pole.

Zamýšlená plocha k odkupu od obce (červeně) – geom. plán č. 1431-242/2018

Ke stažení

Geometrický plán – situace

Geometrický plán

Stav na začátku roku 2018

V době koupě řopíku je v celé oblasti hustá a těžko prostupná kopcovitá „zelená džungle“, ve které je navíc schováno množství odpadků – od klasického domovního odpadu přes části zemědělské techniky (pneumatiky, tlakové hadice, rozvody, …) po pyramidy betonových armovaných bloků a množství rozbitého skla. Drtivá většina odpadu se logicky nachází na okolním pozemku v majetku obce, přičemž některé předměty se tam nacházejí pravděpodobně i několik desítek let, přitom je to jen pár metrů od místní účelové komunikace. Byť je od ní řopík jen pár metrů, velkou část roku není vůbec z cesty vidět – tak husté jsou náletové dřeviny a zarostlé hromady odpadků a v době vegetace je problém se k řopíku vůbec dostat.

Stav k červenci 2018

Velká část odpadů je i z bezprostředního okolí na obecním pozemku mnou roztříděna a odvezena, celkem cca 8 stavebních pytlů, náletové dřeviny v bezprostředním okolí vykáceny, staré masivní akátové pařezy za pomoci najmutého bagru vytrhány a plocha provizorně vyrovnána, menší zatravněné plochy několikrát posekány. Obec se na tomto nijak nepodílela, byla o úklidových pracech informována a neměla proti nim námitek. Další úklidové práce na obecním pozemku jsem zastavil, jen najmutí bagru (kontakt jsem získal na obci) vyšlo na několik tisícikorun.

V současné době tak v bezprostředním okolí zůstává jen velký odpad v podobě armovaných betonových dílců, několika pneumatik, atd. Po mém úklidu již nový odpad nepřibývá.

Je nutné ocenit, že starosta obce v červenci navrhl z obecního pozemku odvezení odhalených betonových bloků a dalšího rozměrného odpadu za využití obecního traktoru. Bohužel k tomu ale dosud nedošlo.

Stav k srpnu 2018

Další práce jsem zastavil, nechci jako Karlovarák dále ve svém volném čase a za své peníze uklízet obecní pozemek. Obec několikrát zamítla mou žádost o možnost odkoupení plochy pár metrů okolo pozemku. V srpnu vyšel v Břeclavském deníku krátký článek o situaci okolo Satelitního řopíku.

Během léta jsem se dozvěděl na obci, proč není zájem část obecního pozemku okolo bunkru prodat:

  1. pozemek pod bunkrem mi musí stačit

  2. pro obec je moje aktivita ohledně bunkru (technická zajímavost) nezajímavá

  3. obci je jedno, že pro cyklisty a další kolemjdoucí je to zajímavé

  4. co kdyby obec v budoucnu tu část pozemku okolo bunkru někdy k něčemu potřebovala

Co dál

Po komunálních volbách v říjnu 2018 podám další žádost o možnost odkoupení části pozemku okolo bunkru.

Když bude i další žádost zamítnuta

Pokud i tato žádost bude zamítnuta, okolní pozemek obce nechám bez údržby (tedy opět zarůst náletovými dřevinami) a práce na obnově okolí bunkru nebudu realizovat, ani na samotném bunkru.

Problémem tak zůstane vlhkost bunkru, kterou jsem chtěl odvést drenáží na spodní hranici požadovaného pozemku (existující vpusť na dešťovou vodu v majetku ZD Březí). Připojení samotné mám od ZD Březí předběžně povoleno.

Dalším problémem bude nevzhledné umístění elektrické pojistkové skříně (EON) v těsné blízkosti stavby bunkru (platí pravidla pro umisťování zařízení z veřejně dostupné komunikace) a vzhled bunkru tak bude „ohyzděn“. EON písemně potvrdil přivedení elektrické energie k bunkru, do jara 2020.

Srpen až prosinec 2018

Obec Březí opětovně zamítla všechny mé žádosti o pozemek a když se situace nevyjasnila ani v prosinci, zareagoval jsem na nabídku města Znojma na možnost odkupu městského pozemku s bunkrem. Poděkovat bych chtěl i dalším obcím a městům za jejich nabídky na možnost odkupu pozemku s bunkrem a jejich podporu – Novosedly, Hrušovany nad Jevišovkou, Dyjákovice, Lanžhot.